Technicom Logo

GDPR

Obecné informace k ochraně osobních údajů

I. Preambule

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,"GDPR")
poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.

II.Správce osobních údajů

Společnost T-Technology s.r.o., IČ: 03934527, se sídlem Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem, email: info@ttechnology.cz (dále jen TT) zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

III.Způsob zpracování osobních údajů

TT klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických informačních systémů osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tímto účelem zvláštně proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti. TT nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

IV. Doba uložení osobních údajů

TT zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů TT, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování. Doba zpracování pro daný účel je uvedena u jednotlivých účelů zpracování.

V. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany TT zpracovávány, je oprávněna:
1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
2. žádat TT o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací - účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a
další;
3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
b. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e. nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí;
f. tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;

5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:

a. popírá jejich přesnost;
b. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
c. TT je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d. vznesla námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany TT rozhodnuto;

6. žádat TT o poskytnutí osobních údajů, které o ní zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
7. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů TT námitku;
8. právo podat proti TT stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VI.Závěrečné ustanovení

Další informace, které je TT povinen poskytovat subjektům údajů jsou uvedeny jednotlivě ke každému účelu zpracování.

T-Technology s.r.o.

✕ zavřít